آموزش نرم افزار حسابداری زرین

موشن بستن دوره یا بستن سال مالی چیست و چطور باید انجام شود ؟