آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طريقه ايجاد حساب يا مشتری جديد و توضيح در رابطه با گروه ها