آموزش نرم افزار حسابداری زرین

تعریف و ورود یا خروج کار ساخته درصد يا اجرت منفی و محاسبه آن