آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش ايجاد حساب امانی ، تعريف و ثبت در آن