آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طریقه خروج چک شخصی از دسته چک و بانک، پاس چک و جستجو آن