آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش دیدن و گزارش گیری از حذف ها و توضیح فیلترهای آن قسمت