آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش حذف از سند يا پرونده،از سند موقت، پس از ثبت سنو و روزنامه و همچنین دیدن لیست حذفی ها