آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود و خروج کار ساخته تعدادی(سکه)