آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی اعداد روبروی لیست بانک ها در حواله وجه نقد (ورودی ماه و سال)