آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طريقه ايجاد حساب يا مشتري جديد و توضيح در رابطه با گروه ها