آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طریقه ذوب طلاي متفرقه و تبدیل آن به آبشده با احتساب به کسر و تفاوت عیار