آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش تحلیلی مخصوص آبشده و مقدار سود و زیان (تفکیک شده فروش گران یا خرید ارزان)