آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی قسمت اعتبار(امتیاز) برای مشتری ها و نحوه محاسبه آن و ارسال مانده حساب مشتری ها از طیرق پیامک و sms در مکمل crm