آموزش نرم افزار حسابداری زرین

مرتبط کردن حساب های ارزی و کاربرد آن و فروش کار ساخته با اجرت ارزی در مکمل ارز (بخش دوم)