آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفي اعداد روبروي لیست بانک ها در حواله وجه نقد (ورودی ماه و سال)