آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی کلی مکمل ارتباط با مشتری یاcrm ، ارسال گروهی پیامک sms و تنظیم کلیشه