آموزش نرم افزار حسابداری زرین

وارد کردن ته حساب و مانده هاي قبلي اشخاص براي ابتداي دوره و شروع کار با برنامه و تعريف سرمايه گذار