آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی مکمل قسط و نحوه قسط بندی (تقسیط) یک سند (بخش اول مکمل قسط)