آموزش نرم افزار حسابداری زرین

توضیح در رابطه با حذف رديف هاي مرتبط و تنظیم مقدار روز جهت اجازه حذف ردیف یا سند