آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش ورود و خروج کار هاي درصدي، حواله ها، تخفیف ها و ستیر طلب بدهی ها