آموزش نرم افزار حسابداری زرین

نحوه گزارش گیری از اقساط عقب افتاده ، ایجاد تغییر در وضعیت قسط (تقسیط) مشتری و ثبت سند هر قسط (بخش دوم مکمل قسط)