آموزش نرم افزار حسابداری زرین

وارد کردن و تعريف موجودي اوليه از سرمايه گذار براي شروع کار