آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی مکمل ارز ، ویژگی ها و قابلیت های مکمل ارز و تعریف حساب ارزی (بخش اول)