آموزش نرم افزار حسابداری زرین

تنظيم تغيير مقدار روز هشدار پاس چک در تنظیمات برنامه