آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش سنتی از ورود یا خروج کار ساخته ،متفرقه ، چک و پول