آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معنی و مبنای اجرت ساخته تراز و تنظیم حالت های آن (ثابت ، اتوماتی و لیست و معنی هر کدام)