آموزش نرم افزار حسابداری زرین

تعیین مانده سقف حساب و تنظیمات هشدار و عدم ثبت سند آن