آموزش نرم افزار حسابداری زرین

دیدن ریز پرونده یک حساب به شکل های مختلف ادغام فاکتور به فاکتور،ادغام روز به روز و یا خرده فروشی