آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش تحلیلی مخصوص سکه و کارهای تعدادی و مقدار سود و زیان (تفکیک شده فروش گران یا خرید ارزان)