آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طريقه ايجاد يک مدل کار ساخته و دریافت و پرداخت (ورود و خروج) آن در ثبت سند