آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش پولي کردن(خرید و فروش) از طریق تبدیل طلا به پول یا برعکس با تعیین مظنه