آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طريقه وارد شدن به بخش ثبت سند در يک حساب یا مشتری