آموزش نرم افزار حسابداری زرین

بررسی اوزان ثبت شده تکراری جهت کنترل کردن اشتباه ناخواسته