آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش گزارش گیری از ته حساب و مانده حساب مشتري ها