آموزش نرم افزار حسابداری زرین

مدیریت دفتر فی(گزارش گیری از دفتر فی یک یا چند حساب، تغییر در اجرت های یک یا چند حساب به صورت یکجا )