آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش تعيين سايز کار ساخته و ثبت سند آن