آموزش نرم افزار حسابداری زرین

حواله وجه نقد و یا ردیف طلب بدهی به طرف دوم و دیدن ردیف های ثبت سند در دفتر روزنامه