آموزش نرم افزار حسابداری زرین

درآمد(سود آوری) و هزینه های اجرتی کارهای ساخته در یک تاریخ مشخص به دو صورت ریالی و درصدی