آموزش نرم افزار حسابداری زرین

موشن امکانات ویژه - تغییر تاریخ سند ، تبدیل ورود به خروج و ویرایش سند