آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی و نحوه تنظیم ارسال سندهای مشکوک (زیانده) از طریق پیامک برای مدیر از طریق پیامک sms در مکمل crm