آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش اصلاح مشخصات يک حساب یا مشتری