آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش کامل ورود و خروج(دریافت و پرداخت) به صورت ریزدر یک تاریخ مشخص با انواع فیلترهای مورد نظر و تعیین (ساخته،متفرقه،آبشده، وجه نقد،چک، طلب بدهی و غیره)