آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش پشتيبان و بکاپ گيري از اطلاعات و طریقه بازسازی اطلاعات و تعیین مسیر پشتیبان