آموزش نرم افزار حسابداری زرین

یک گزارش کامل برای فروش ساخته با میانگین خرید و فروش و ...در یک تاریخ به همراه مانده موجودی اول دوره و مرجوعی