آموزش نرم افزار حسابداری زرین

توضيح ورود خروج کار سنگ دار و طریقه ایجاد آن