آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش ديدن حذفي ها و انواع گزارش هاي آن