آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفی و نحوه عملکرد بخش فروش فروشندگان و صندوق و امتیاز بندی هر فروشنده در قسمت crm