آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود و خروج کار ساخته تعدادي(سکه)