آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود به برنامه سنتي يا پيشرفته ، تعريف کاربر و تعیین دسترسی