آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود متفرقه شرطي و دادن جواب عیار آن از قسمت 23 و تعیین کسر ذوب